Bộ môn Kinh tế tổ chức Seminar: “Kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp”

Phân tích báo cáo tài chính chính được xem như là một nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính, đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp. Đó là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu, so sánh, phân tích mối quan hệ giữa các chỉ số tài chính. Với mục tiêu cuối cùng là cung cấp các thông tin tài chính hữu ích cho người ra quyết định, việc phân tích tài chính đóng vai trò quan trọng, nhất là đối với các quyết định tài chính (cho vay hay từ chối cho vay), kế hoạch thu nợ, kế hoạch đầu tư, kế hoạch quản trị tài chính của bản thân doanh nghiệp…

Nhận thức tầm quan trọng của kỹ năng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong hoạt động giảng dạy và trong việc đưa ra các quyết định tài chính thực tiễn. Nhằm mục đích bổ trọ kiến thức và kỹ năng cho các giảng viên chuyên nghành tài chính – ngân hàng, ngày 20 tháng 12 năm 2019, bộ môn Kinh tế – Khoa Kinh tế – trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức buổi seminar với nội dung chính là Kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp tại văn phòng trung tâm Đào tạo và dịch vụ Khoa Kinh tế.

Chủ trì buổi seminar là TS. Đặng Công Thức, hiện nay đang giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và đặc biêt là các kỹ thuật phân tích tài chính doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Mọi sự thay đổi về tài sản của DN trong kỳ kế toán đều được thể hiện trên BCTC của DN. Vì vậy, phân tích cơ cấu tài sản nguồn vốn sẽ giúp người phân tích biết được tình hình sử dụng vốn vay của DN. Nếu DN vay vốn lưu động để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Vốn vay sẽ được sử dụng để trang trải cho các khoản chi phí như: Nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí quản lý DN, chi phíbán hàng… Vì vậy, tài sản hình thành từ vốn vay và các nguồn vốn khác để thực hiện phương án SXKD bao gồm hàng tồn kho và các khoản phải thu của khách hàng. Để tài trợ số tài sản trên, DN phải sử dụng các nguồn từ vốn tự có, vay vốn ngân hàng và chiếm dụng của bên thứ ba cụ thể là nhà cung cấp và khách hàng. Theo đó, có thể kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của DN qua chỉ tiêu tài chính cụ thể hơn.

Buổi seminar đã diễn ra thành công và tốt đẹp, nhận được nhiều sự quan tâm và đóng góp từ các thành viên trong bộ môn Kinh tế.

Đ/c Phan Nam Giang trình bày Báo cáo 1: Sự cần thiết của việc phân tích tài chính doanh nghiệp dựa trên quan điểm quản trị tài chính và góc độ nhà đầu tư kinh tế.

Đ/c Nguyễn Hà Bảo Ngọc trình bày Báo cáo 2: Các phương pháp sử dụng trong quá trình phân tích tài chính doanh nghiệp

Đ/c Đỗ thị Thu Hiền trình bày Báo cáo 3: Các chỉ tiêu tài chính sử dụng trong quá trình phân tích. Các chỉ tiêu tài chính được thu thập từ các báo cáo tài chính bao gồm : Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu tài chính được phân tích, so sánh và đối chiếu theo chiều dọc, chiều nganh nhằm mục tiêu cuối cùng là đánh giá thực trạng tài chính, dòng tiền của doanh nghiệp, và dự báo sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.

Đ/c Lò Huyền Trang trình bày Báo cáo 4: Thu thập dữ liệu trong quá trình phân tích tài chính. Báo cáo trình bày các nguồn dữ liệu và quá trình thu thập báo cáo tài chính cũng như các chỉ số tài chính.

Đ/c Đào Thị Vân Anh trình bày Báo cáo 5: Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp.

Buổi seminar về kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp kết thúc thành công và có giá trị lý luận, thực tiễn cao đối với toàn bộ giảng viên bộ môn Kinh tế. Các giảng viên sẽ ứng dụng và đổi mới trong quá trình giảng dạy và cập nhập kiến thức cho chính các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế – khoa Kinh tế – Đại học Tây Bắc.

ThS Đỗ Thị Thu Hiền