Kế hoạch: V/v đón tiếp các nhà tuyển dụng tham gia phỏng vấn phục vụ công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm 2020