Kế hoạch: V/v đón tiếp Cựu học viên, Cựu sinh viên, học viên, sinh viên tham gia phỏng vấn phục vụ công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm 2020