LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Hải

  K58 ĐHKT nộp bài khóa luận 2 bộ/ 1 SV về VP khoa và nộp Bài thực tập theo QĐ về phòng Khảo thí trước ngày 28/5        
14h30  Họp về quy chế đào tạo đại học TP: ( đ/c Hải dự)   PH2

 

 
16h00 Tổng kết công tác phối hợp bầu cử TP: Đại diện BGH, thành viên các tổ bầu cử.( Hiên, Hiền)   PH2

 

 

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Trang

9h00 Họp tiểu ban chỉnh sửa CTĐT QTKD     Online  
14h00 Giới thiệu giải pháp 1C Kế toán TP: GV BM Kế toán + BM Kinh tế   Online  

Thứ tư, trực lãnh đạo khoa: Hải

9h00 Họp tiểu ban chỉnh sửa CTĐT ngành Kế toán     Online  
14h00 Giới thiệu giải pháp 1C Quản lý văn bản và quy trình (EOFFICE) TP: GV BM QTKD   Online  

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa: Trang

8h30 Seminar chia sẻ kinh nghiệm sử tiếng anh soạn slider và thuyết trình TP: GV quan tâm đăng ký với đ/c Trọng   VPK  

Thứ sáu, trực lãnh đạo khoa: Trang

           

Thứ bảy

           

Chủ nhật