Thư mời giảng viên, cán bộ Trường Đại học Tây Bắc tham gia làm giảng viên nguồn trong dự án “Hành trình hỗ trợ nữ sinh người dân tộc thiểu số Trường Đại học Tây Bắc”