Kế hoạch: Thông tin – Tuyên truyền về công tác tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục năm 2020