LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Trang

15h00 Họp tiểu ban chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành TCNH     Online  
15h00 Họp Tiểu ban chỉnh sửa CTĐT ngành QTDVDL&LH     Online  
15h00 Họp HĐ Thanh lý, tiêu huỷ tài sản năm 2020 Đ/c Trọng dự   PH2  

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Hải

  Quốc tế Thiếu nhi 1/6        

Thứ tư, trực lãnh đạo khoa: Trang

9h00 Họp chi bộ Toàn bộ đảng viên   Online  

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa: Trọng

8h30 Hội thảo chỉnh sửa CTĐT ngành QTKD TP: BCNK; BMQTKD; SV ngành QTKD; khách mời trưởng BM   Online  
8h30 Hội thảo chỉnh sửa CTĐT ngành Kế toán TP: BCNK; BMKế toán; SV ngành Kế toán; khách mời trưởng BM   Online  
14h00 Hội thảo chỉnh sửa CTĐT ngành TCNH TP: BCNK; BMKinh tế; SV ngành TCNH; khách mời trưởng BM   Online  
14h30 Giao ban tháng 6/2021 Đ/c Trọng dự   PH2  
15h00 Hội thảo chỉnh sửa CTĐT ngành QTDVDL&LH TP: BCNK; BMQTKD; SV ngành DL; khách mời   Online  
16h30 Họp HĐ xếp loại CB, CC, VC tháng 5/2021 Đ/c Trọng dự   PH2  

Thứ sáu, trực lãnh đạo khoa: Trọng

8h30 Họp thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng đợt 1 cho các đơn vị. BGH, Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm. đ/c Trọng dự   PH2  
14h00 Họp Ban chỉnh sửa Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế và Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Trường ĐHTB Theo Quyết định số 394/QĐ-ĐHTB ngày 24/5/2021. đ/c Hải dự   Online  
15h00 Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên nhóm GVHD Phạm Thị Vân Anh TP: Kiên, Hưng, Lã Ngọc, PVA, Luân   VP BM QTKD  

Thứ bảy

           

Chủ nhật