LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM 2022 (01/8/2022 – 07/8/2022)

Thứ Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Trực khoa
Thứ 2
(01/8/2022)
Sáng Phòng tiếp công dân. Đ/c Trọng
Chiều 14:00 Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại đơn vị, công chức, viên chức, người lao động. Theo Quyết định số 769/QĐ-ĐHTB ngày 11/7/2022. Đ/c Trọng dự PH2.
Thứ 3
(02/8/2022)
Sáng Đ/c Đặng Trang
Chiều 17:30 Hoàn thành rà soát, kiểm tra minh chứng định mức cấp bộ môn Trưởng phó/BM Chủ động địa điểm
Thứ 4
(03/8/2022)
Sáng 08:30 Họp xét thi đua, khen thưởng khoa Toàn bộ CBGV khoa Văn phòng khoa Đ/c Trọng
10:00 Họp Chi bộ Đảng viên Chi bộ Văn phòng
khoa
Chiều 14:00 Xét Tốt nghiệp cho sinh viên hệ CQ. Hội đồng theo QĐ. Đ/c Đặng Trang dự PH2.
Tối
Thứ 5
(04/8/2022)
Sáng Các đơn vị nộp hồ sơ thi đua khen thưởng về Phòng TC-HC (bản cứng và file mềm) Đ/c Đặng Trang
Chiều 17:30 Hoàn thành rà soát, kiểm tra minh chứng định mức cấp bộ môn BCN khoa Chủ động địa điểm
Thứ 6
(05/8/2022)
Sáng Đ/c Hải
Chiều 14:30 Họp giao ban. Theo Thông báo. Đ/c Trọng dự PH2.
Thứ 7
(06/8/2022)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(07/8/2022)
Sáng
Chiều