LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo:Hải

  Các chủ biên giáo trình Thực hành kế toán công và tổ chức hạch toán kế toán gửi bản thảo giáo trình cho thành viên hội đồng ( theo QĐ)        

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Trang

14h00 BMKT họp triển khai học kỳ 2 BMKT   VPK  

Thứ tư, trực lãnh đạo: Hải

9h00 BMQTKD họp hướng dẫn khóa luận TP: GVHD, SV   VPTT  

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa: Trang

           

Thứ sáu, trực lãnh đạo khoa: Trang

15h00 Hội nghị BCH đoàn trường     PH2  

Thứ bảy

           

Chủ nhật