LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021)

Thời gian

Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Hải

14h30 Họp Ban soạn thảo và Hội đồng thẩm định các quy định hợp tác quốc tế  Đ/c Hải   PH2  

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Trang

9h00 BM QTKD họp     VPBM  
10h00 Họp ban biên soạn Quy chế đào tạo     PH2  
14h30 Họp tập thể lãnh đạo khoa + Trưởng BM Kinh tế     VPK  

Thứ tư, trực lãnh đạo khoa: Hải

  Lớp TC LLCT học cả ngày        

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa:  Trang

  Lớp TC LLCT học cả ngày        
9h00 Họp tiểu ban chỉnh sửa chương trình ngành TCNH     VPTT  

Thứ sáu, trực lãnh đạo khoa:

  Nghỉ Lễ ( cả ngày )        

Thứ bảy

           

Chủ nhật