Tổng cục thống kê: Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

Ngày 03/4/3019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra văn bản thông báo Số 23/TB-BKHĐT về Tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê. Cụ thể về: Điều kiện đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí, yêu cầu về trình độ, hình thức dự tuyển, hồ sơ dự tuyển xem cụ thể trong văn bản dưới đây.

Hoặc xem chi tiết thông tin tại địa chỉ: http://www.gso.gov.vn